EnergiWatch

DEBAT: European Energy fortrænger det reelle problem med Omø Syd

Det giver ikke mening at sammenligne, hvor mange edderfugle i Smålandsfarvandet, der dør af henholdsvis jægernes hagl og Omø Syds havmøller, mener Danmarks Jægerforbund. For det reelle problem er fortrængning af fuglene.

Foto: Lars Krabbe

"Regeringen bør prioritere kampen mod klimakrisen over fritidsaktiviteten jagt."

Sådan citeres direktøren for udviklingsselskabet European Energy, Knud Erik Andersen, den 2. august under overskriften "Jægerne skyder vindmølle-bremsende ederfugle i hobetal."

De to udsagn er så langt fra en retvisende skildring af virkeligheden, at de kalder på følgende kommentarer:

Dilemmaet består ikke i at prioritere kampen mod klimakrisen over fritidsaktiviteten jagt, men handler derimod om, at klimakrisen ikke kan prioriteres over biodiversitetskrisen. Den ene krise kan ikke løses på bekostning af den anden. Derfor er unøjagtig omgang med fakta skæbnesvanger, når nødvendige beslutninger skal træffes.

Enestående økosystem

Når Danmarks Jægerforbund har taget stilling i dette dilemma mellem vedvarende energi og nødvendig naturbeskyttelse, skyldes det i første omgang, at en vindmøllepark på Omø Stålgrunde vil ødelægge et af de internationalt vigtigste overvintrings-, raste- og fourageringsområder i de danske farvande.

Omø Stålgrunde er nemlig et enestående økosystem. Et lavvandet område langt fra kysten, men tæt på Storebælts kraftige havstrømme. Det gør stedet til en meget vigtig vinterfourageringslokalitet for havfugle fra hele Baltikum. Det drejer sig især om fløjlsand, edderfugl, sortand, gråstrubet lappedykker og rødstrubet lom.

De tre førstnævnte arter fælder desuden vingernes svingfjer på Omø Stålgrunde i august og september. I den periode kan arterne derfor ikke flyve og er dermed meget sårbare over for forstyrrelser

Jagt på hanner er bæredygtig

Edderfuglehunnen har været jagtfredet siden 2014, men på trods heraf er balancen mellem hanner og hunner forblevet skæv – ca. 1/3 hunner mod 2/3 hanner – og bl.a. af den grund anser Aarhus Universitet (DCE) jagten på edderfuglehanner for bæredygtig.

Bæredygtighed er et grundbegreb for ansvarlig jagtudøvelse, og derfor deltager Danmarks Jægerforbund for tiden i udarbejdelse af en international forvaltningsplan for edderfugl under den internationale vandfugleaftale AEWA. Implementeringen af den kommende forvaltningsplan vil fremover medvirke til at sikre jagtens bæredygtighed på internationalt plan.

Projektudvikleren refererer til, at vindmølleparken vil være årsag til et anslået årligt dødstal på 115 edderfugle, hvorimod jægerne i Slagelse Kommune i 2020/21 nedlagde 1.290 edderfuglehanner.

Fortrængning er det væsentlige

Her forsimples problematikken i alvorlig grad.

Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange edderfugles død den ene eller den anden menneskelige aktivitet forårsager, men om projektets effekt på alle arter, der påvirkes af projektet. Og havfuglenes fortrængning fra levestedet er det væsentlige problem.

Der findes ingen videnskabelige undersøgelser af vindmøllers indflydelse på edderfugle.

Derimod findes der videnskabelige undersøgelser af sortænders, havlitters og rødstrubet loms reaktion på vindmøller: Over en femårig periode ses det, at sortænders tætheder reduceres ud til en afstand af 5,5 km fra mølleparkens periferi. Mens rødstrubet lom ifølge danske, tyske og engelske undersøgelser påvirkes ud til en afstand af 10 til 16 km.

Det giver kraftige indikationer på, at Omø Syd vil fortrænge havfuglene fra levestedet. Både fuglene på udpegningsgrundlaget for det nye fuglebeskyttelsesområde F128 – edderfugl og gråstrubet lappedykker – og fugle, der ifølge DCE's rapport burde være på udpegningsgrundlaget. Nemlig sortand og fløjlsand.

Der er med andre ord endog meget gode, biologiske grunde til, at der ikke placeres en havvindmøllepark på Omø Stålgrunde.

Rodet sagsbehandling

Myndighedernes sagsbehandling af vindmølleparken på Omø Stålgrunde virker både rodet og mangelfuld. Men først og fremmest har man åbenlyst set bort fra, hvilken betydning fjernelsen af havfuglenes vigtige levested ville have for livsmulighederne overhovedet i de danske farvande.

Der er kun en begrænset mængde egnede levesteder til rådighed, og på et tidspunkt vil puljen være opbrugt. Fremtidig planlægning må sikre at det enkelte projekts fodaftryk balanceres med samtlige projekter i det baltiske havområde. Ellers mister vi den nødvendige balance mellem menneskelig aktivitet og natur, mellem klima og biodiversitet.

Fodaftrykket fra Omø Syd ville desværre blive alt for stort.

Professor: Konflikten mellem vedvarende energi og naturhensyn vil vokse

Jægere skyder vindmølle-bremsende ederfugle i hobetal

Mere fra EnergiWatch

Kanslerkandidat bringer Vestas-lussing ind i valgkamp

Efter en tysk valgkamp, hvor klima har fyldt alt og ingenting, kastede Vestas mod slutningen en granat, der gav genlyd med kritik af mølleproducenten for dårlig stil og dårlig timing, samt af regeringen for en dårlig energipolitik.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs