EnergiWatch

Danske energihandlere kan blive ramt hårdt af ny regulering

KRONIK: Selv om det er to år siden, at direktivet om markeder for finansielle instrumenter (det såkaldte MiFID II-direktiv) blev vedtaget, venter mange energihandelsvirksomheder fortsat på en afklaring af, hvorvidt de bliver omfattet af de nye regler. Store ændringer kan være på vej i forhold til, hvilke virksomheder der skal omfattes af direktivet.

ey1.PNG ey2.PNG
Frederik Thufason og Samuel Woldu, EY Nordic Commodities Markets

Det overordnede formål med MiFID II er at afhjælpe manglerne i det oprindelige MiFID-direktiv, blandt andet ud fra erfaringerne fra den finansielle krise. Ifølge EU-myndighederne illustrerede Finanskrisen blandt andet, at råvarederivatmarkederne, herunder energimarkederne, kan påvirke den finansielle stabilitet på samme måde som traditionelle finansielle instrumenter. Derfor valgte EU at begrænse energihandelsvirksomhedernes muligheder for at blive undtaget MIFID II ved at fjerne den såkaldte "råvarehandler"-undtagelsesregel og indsnævre anvendelsesområdet for nogle af de øvrige undtagelser, som var tilgængelige under MIFID I.

I en dansk kontekst har de eksisterende undtagelsesbestemmelser betydet, at danske energihandelsvirksomheder med få begrænsninger har kunnet undgå de byrdefulde reguleringskrav.

Nye undtagelsesregler

De nye undtagelsesregler under MIFID II indebærer, at energihandelsvirksomheden skal opfylde en række betingelser for at blive undtaget, herunder særligt restriktioner for omfanget af "spekulativ" handel med finansielle instrumenter.

Den undtagelsesregel, som energihandelsvirksomhederne i henhold til MIFID II skal forsøge at anvende, kaldes ancillary business, som kort forklaret betyder, at hvis handlen med finansielle energiprodukter er accessorisk i forhold til hovederhvervet, kan virksomheden stadig undtages fra MIFID II. Det interessante spørgsmål er således: Hvornår kan en aktivitet anses som værende accessorisk? Netop dette spørgsmål har EU ikke besvaret endeligt endnu, og dette er grunden til, at hele branchen holder vejret.

Fastlæggelse af de endelige regler

Den nærmere fastlæggelse af, hvilke betingelser der skal opfyldes, førend man kan anvende "ancillary business"-undtagelsen, har siden vedtagelsen af direktivet i 2014 været et større politisk slagsmål, hvor forskellige interessenter - herunder særligt lobbyister fra energibranchen - har argumenteret for og imod, at der var systemiske risici på energimarkederne.

Det er ESMA (EU's kompetente autoritet på dette område), der har ansvaret for at udforme de tekniske standarder, som nærmere fastsætter de betingelser, der skal opfyldes for at anvende "ancillary business"-undtagelsen. Det første udkast til de tekniske standarder, som ESMA offentliggjorde i foråret 2014, var udformet således, at en relativt stor andel af de energiselskaber, der foretog handler på de finansielle energimarkeder, ville blive omfattet af MIFID II.

Dette medførte stor kritik fra energibranchen, der anså udkastet til de tekniske standarder for at være meget uhensigtsmæssigt, bl.a. fordi der ikke forelå beviser for, at energihandel medfører systemiske risici, og at det blot ville medføre forøgede omkostninger for branchen og dermed forbrugerne. Herudover anførte de, at anden nyere EU-lovgivning (REMIT og EMIR) allerede afhjalp de systemiske risici på energimarkedet, og MIFID II ville således blot medføre overregulering.

Indsatsen var i første omgang vellykket, da ESMA’s endelige udkast, som blev fremlagt for Kommissionen i september 2015, var ensbetydende med en meget bred undtagelsesbestemmelse, således at eksempelvis danske energihandelsvirksomheder fortsat kunne blive undtaget fra MiFID II. Årsagen hertil var, at reglerne var udformet således, at energihandelsvirksomhedernes spekulative handelsvolumen skulle udgøre en relativt stor andel af det samlede europæiske derivatmarked for det pågældende aktiv, og da de danske virksomheders handelsvolumen er begrænset i en europæisk kontekst, kunne de undgå at blive omfattet.

Som følge af bred politisk kritik af ESMA’s udkast anmodede EU-Kommissionen ESMA om at revidere de tekniske standarder, idet EU-Kommissionen mente, at reglerne ikke var i tråd med den politiske ambition med MIFID II på dette område. Formålet med at fjerne råvarehandler -undtagelsen er at sikre, at deltagere på råvarederivatmarkederne er omfattet af passende regulering, herunder at få flere energihandelsvirksomheder omfattet af MIFID. Dette formål vil ikke blive opfyldt, såfremt de tekniske standarder bliver udformet som foreslået af ESMA, hvorefter nærmest ingen energihandelsvirksomheder bliver omfattet af reglerne, uanset et hovedhverv som består i at spekulere i råvarederivater.

Kunderne betaler prisen for nye EU-regler

Tidslinjen

Selvom MIFID II blev vedtaget i april 2014, er reglerne fortsat ikke trådt i kraft. Den oprindeligt forudsatte ikrafttrædelsesdato var den 3. januar 2017. EU-Parlamentet godkendte den 7. april 2016, at anvendelsesdatoen for de nye regler udskydes et år. Udskydelsen vil betyde, at reglerne først træder i kraft den 3. januar 2018. Udskydelsen skal dermed give aktørerne på de finansielle markeder, herunder energimarkederne, længere tid til at indrette sig efter de nye og komplekse regler. EU-Parlamentet satte som betingelse for udskydelsen, at ESMA og EU-Kommissionen færdiggør de nye tekniske standarder så hurtigt så muligt. På baggrund af EU-Kommissionens brev af 20. april 2016 forventes det, at ESMA offentliggør det reviderede udkast til regler senest 1. juni 2016. Eftersom det ligeledes forventes, at ESMA vil indarbejde EU-Kommissionens ændringsforslag, har EU-Kommissionen tilkendegivet, at de vil godkende ESMA’s udkast.

Konsekvenser ved at blive omfattet af MiFID II

Såfremt det reviderede udkast medfører, at nogle energihandelsvirksomheder ikke kan blive undtaget fra MIFID II, står disse virksomheder over for en større omvæltning, da de vil være nødsaget til at stifte et fondsmæglerselskab eller evt. ændre virksomhedens forretningsmodel - i nogle tilfælde ganske betydeligt.

Udfordringerne ved at skulle stifte et fondsmæglerselskab er i første omgang at identificere, hvilke finansielle aktiviteter som skal udskilles i et separat selskab, og fastlægge, hvilken effekt det vil have på den eksisterende forretning, herunder juridisk struktur, aftaler med modparter, effekt på IT-systemer, medarbejdere m.fl. Dernæst skal virksomheden igennem en ansøgningsproces for at etablere et fondsmæglerselskab, som typisk tager flere måneder. Dertil kommer, at et fondsmæglerselskab skal opfylde en lang række krav, herunder organisatoriske krav, kapitalkrav samt rapporteringskrav til Finanstilsynet. Eftersom dette er en bekostelig affære, forventes det, at langt de fleste energihandelsvirksomheder i Europa vil forsøge at blive undtaget MIFID II.

Derfor er det EY’s anbefaling, at alle energihandelsvirksomheder er klar til at vurdere den reviderede undtagelsesbestemmelse, så snart de nye regler offentliggøres. Som en helt essentiel del af denne undersøgelse er det nødvendigt, at virksomhederne går i gang med at identificere, hvilke aktiviteter der klassificeres som finansielle aktiviteter under MiFID II’s definitioner, samt fastlægger omfanget af de finansielle aktiviteter. Det er EY’s erfaring, at disse to grundlæggende elementer ofte er vanskelige at afdække i praksis, da definitionen af finansielle aktiviteter afhænger af det konkrete handelssetup, og da data ikke altid er tilgængelig på en overskuelig måde.

Bestyrelsesformand efter snyd og regnskabsfusk: Vi rydder helt op

Forpligtelser, selvom man er fritaget fra MIFID II

Det skal endelig bemærkes, at selvom en energihandelsvirksomhed formår at blive undtaget fra MIFID II's anvendelsesområde, pålægger regelsættet alligevel disse energihandelsvirksomheder nogle forpligtelser. Disse omfatter:

  1. Grænser for positioner i råvarederivater på en børs.
  2. Oplysningskrav for positioner i råvarederivater på en børs.
  3. Udarbejdelse af en defence file, som over for Finanstilsynet dokumenterer, at energihandelsvirksomheden lever op til betingelserne for at blive undtaget fra MIFID II.
  4. Specifikke organisatoriske krav for computerhandel (algoritmisk højfrekvenshandelsteknik)

Derfor skal alle energihandelsvirksomheder overveje, hvilke konsekvenser disse krav har på deres virksomhed.

 

Commodities Markets, MIFID II-seminar

EY afholder et web-seminar for energihandelsvirksomheder omhandlende MIFID II, fredag den 17. juni 2016 fra klokken 9:00 til 10:00. Såfremt man ønsker at tilmelde sig dette web-seminar, kan man kontakte samuel.woldu@dk.ey.com.

 

Frederik Thufason er manager i EY Nordic Commodities Markets og specialist i servicering af finansielle virksomheder og energivirksomheder inden for den regulatoriske område, herunder compliance og risikostyring. Frederik er uddannet cand.merc.jur og har mange års erfaring med reguleringen af den finansielle sektor fra EY, KPMG og Finansrådet. De seneste år har Frederik haft stort fokus på energisektoren, som i højere grad bliver omfattet af de samme regler som finansielle virksomheder.

Samuel Woldu er konsulent i EY Nordic Commodities Markets og har specialiseret sig i regulatorisk rådgivning til energisektoren, som grundet de nye omfattende reguleringskrav skal agere under strammere lovgivning og ændrede markedsvilkår. Samuel er uddannet cand.merc.jur. & cand.jur. og har tidligere arbejdet for forskellige advokatfirmaer.

Britisk vagthund fremlægger svindeltaktikker

Sager om svindel med energihandel eksploderer

Forsiden lige nu

Siemens Gamesa fusion har skabt stor intern uro

Den storstilede fusion af spanske Gamesa og dansk-tyske Siemens Wind Power har udviklet sig til et problembarn for en række ansatte i den nye vindmøllekæmpe. Interne magtkampe og store kulturelle omvæltninger betyder, at medarbejdere søger væk fra selskabet efter det, de oplever som et kaotisk ægteskab mellem de to virksomheder.

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere